Regulamin sklepu

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.ALCAR24.PL, prowadzony przez ALCAR J.M.PIETRUĆ S.C z siedzibą w Białymstoku przy ul. Al.Jana Pawła II 52, z wpisem w CEIDG, NIP: 542-020-16-99, REGON: 050008729 (dalej również jako „Sprzedający”) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży motoryzacyjnej stacjonarnie jak i za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym ALCAR24.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczośd 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego ALCAR24.PL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.

 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu ALCAR24.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego ALCAR24.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 7. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego ALCAR24.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego ALCAR24.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym ALCAR24.PL można dokonywać:

 - poprzez strony internetowe sklepu ALCAR24.PL - wypełniając formularz na stronach sklepu

 - telefonicznie - dzwoniąc pod numer 856515288 (całkowity koszt rozmowy wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17:30 oraz w soboty w godzinach 9-14.

 1. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

 2. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: ALCAR J.M.PIETRUĆ ul. Al.Jana Pawła II 52 15-703 Białystok, może to także zrobić drogą mailową na adres sklep@alcar24.pl.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 5. Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz (FORMULARZ DO POBRANIA)

PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie ALCAR24.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 

  • PRZELEW NA NUMER konta: 87116022020000000236404243

  • POBRANIE - Opłatę za przesyłkę dokonają Państwo bezpośrednio do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę.

  • GOTÓWKA - ODBIÓR OSOBISTY - Zamówiony towar można także odebrać osobiście w siedzibie firmy.

  • KARTA PŁATCZA - Kolejnym sposobem płatności są transakcje bezgotówkowe - przy użyciu terminala kart płatniczych w siedzibie firmy.

  • PŁATNOŚCI ONLINE - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAY-U
    

 

 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PAY-u) lub poinformowanie Sprzedającego przez system bankowy o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego.

 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie 1-3 dni roboczych. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego ALCAR24.PL.

 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez link w emailu potwierdzającym zamówienie (tylko dla zalogowanych klientów).

 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie ALCAR24.PL, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Jeżeli przy prezentowanym na stronie internetowej ALCAR24.PL towarze widnieje informacja „Darmowy odbiór w sklepie”, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odbioru zamówionego towaru. W innym przypadku, koszt odbioru osobistego podany będzie każdorazowo przy towarze prezentowanym na stronie internetowej .

 5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie ALCAR24.PL zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.

 7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu ALCAR24.PL. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym ALCAR24.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.

 3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczane są pieczątki-naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego towaru należy przykleić na karcie gwarancyjnej, w miejscu przeznaczonym na pieczęć sprzedawcy.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

 - skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją)

 - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

 - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien napisać email na sklep@alcar24.pl. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu wypełnioną kartę gwarancyjną.

 2. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt ALCAR24.PL za pośrednictwem firmy kurierskiej AlCAR24.PL nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

 4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 5. ALCAR24.PL odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

 6. Formularz reklamacyjny znajdziesz TUTAJ

   

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego ALCAR24.PL a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego ALCAR24.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres ul. Al.Jana Pawła II 52 15-703 Białystok, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ALCAR24.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie